Druhy pracovních úvazků

V České republice lze pracovat na řadu pracovních úvazků. Některé jsou výhodnější pro zaměstnance a některé pro zaměstnavatele. Stejně tak se tyto úvazky liší v tom, že z některých se odvádí daně, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Některé jsou od tohoto osvobozeny, avšak je nutné podotknout, že na takovou smlouvu/úvazek je možné vydělat si pouze určitý finanční obnos či odpracovat určitý počet hodin. Veškeré pracovněprávní vztahy jsou upraveny Zákoníkem práce, a to vždy v platném znění. Tento zákon č. 262/2006 upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatel a vzhledem k tomu, že je zaměstnanec v podřízeném stavu, jsou jeho práva více chráněna. Pracovní smlouvy i veškeré dohody musejí být uzavřeny písemnou formou. Jaké druhy pracovních úvazků jsou v České republice tedy dostupné?

Typy pracovních úvazků v České republice:

 • Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr (HPP)

 • Dohoda o provedení práce (DPP)

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • Smlouva o dílo

Klasické pracovní smlouvy

Bezesporu nejvýhodnější smlouvou pro zaměstnance je uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr, tzv. Smlouva na HPP. V této smlouvě je počítáno s klasickým pracovním úvazkem, tedy 40 hodin/týden s tím, že v případě směnného provozu, je počet hodin upraven dle potřeby zaměstnavatele.

Z klasické pracovní smlouvy vznikají povinnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. Ze mzdy jsou odváděny zákonné srážky, jako je daň z příjmu, která se sráží ve výši 15% ze mzdy, dále také zdravotní a sociální pojištění, které hradí jak zaměstnanec ze své mzdy, tak i částečně zaměstnavatel. Díky pracovní smlouvě také vzniká nárok na dovolenou a to buď 20 či 25 dní za kalendářní rok. Je třeba podotknou, že v případě práce ve směnném provozu může být toto také upraveno dle potřeby.

Náležitosti smlouvy na HPP:

 • údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli

 • druh práce, místo výkonu práce a rozsah práce

 • doba trvání smlouvy

 • sjednaná zkušební doba

 • den nástupu do zaměstnání

 • den, kdy byla dohoda uzavřena

 • podmínky ukončení smlouvy (výpovědní lhůta či datum, kdy bude smlouva automaticky končit)

 • podpisy obou stran

Zákonné odvody:

 • daň z příjmu – 15%

 • zdravotní a sociální pojištění

 

Dohoda o provedení práce

Zákonem je dohoda o provedení práce upravena na 300 hodin za kalendářní rok. U jednoho zaměstnavatele nesmí být tento počet hodin překročen, a to ani v případě, kdy je takovýchto dohod uzavřeno více. Všechny dohody o provedení práce podepsané u jednoho zaměstnavatele se hodinově sčítají a nesmí tedy překročit 300 hodin. Dohoda o provedení práce musí povinně obsahovat informaci o tom, na jak dlouho je uzavřena. Zaměstnanci, který se chystá dohodu o provedení práce uzavřít, musí být alespoň 15 let a musí mít ukončenu povinnou školní docházku. Výše odměny za odvedou práci musí být sjednána ve smlouvě. Pokud výdělek na DPP nepřesáhne 10.000,- Kč/měsíčně, neodvádí se zdravotní a sociální pojištění. Avšak pokud za Vás neplatí pojištění stát či jiný zaměstnavatel, má zaměstnanec povinnost si jej hradit sám.

Náležitosti DPP:

 • údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli

 • druh práce, místo výkonu práce a rozsah práce – max. 300 hodin/rok

 • doba trvání smlouvy

 • den nástupu do zaměstnání

 • den, kdy byla dohoda uzavřena

 • podmínky ukončení dohody (výpovědní lhůta či datum, kdy bude smlouva automaticky končit)

 • podpisy obou stran

Povinné odvody z výdělku:

 • daň z příjmu – buď srážková, nebo zálohová

 • zdravotní a sociální pojištění (u příjmů nad 10.000,- Kč)

 

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je výhodnější. Může se sjednat v případě, kdy vykonané práce nepřesáhnou 300 hodin za rok, ale také i v případě, kdy se těchto 300 hodin překročí. Odpracovaný počet hodin by však neměl překročit ½ klasického pracovního úvazku, tedy 20 hodin/týdně. Z dohody o pracovní činnosti se již odvádějí zákonné srážky, jako je daň z příjmů a zdravotní či sociální pojištění. Tato dohoda může být uzavřena zaměstnancem starším 15-ti let za předpokladu, že tento dokončil povinnou školní docházku. Výše odměny za odvedenou práci musí být sjednána v dohodě.

Náležitosti DPČ:

 • údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli

 • druh práce, místo výkonu práce a rozsah práce – max. 300 hodin/rok

 • doba trvání smlouvy

 • den nástupu do zaměstnání

 • den, kdy byla dohoda uzavřena

 • podmínky ukončení dohody (výpovědní lhůta či datum, kdy bude smlouva automaticky končit)

 • podpisy obou stran

Povinné odvody z výdělku:

 • daň z příjmu – zálohová

 • zdravotní a sociální pojištění (u příjmů nad 2.500,- Kč)

 

Agenturní zaměstnávání

V současné době je v České republice velmi rozšířeno agenturní zaměstnávání. Agentury práce nabízejí různé typy pracovních úvazků od dohod až po HPP. Dále je tu ovšem háček v podobě “Pokynu k dočasnému přidělení zaměstnance k uživateli”. Pracovní smlouva je většinou uzavřena na dobu neurčitou, avšak za podmínky trvání dočasného přidělení. Jednoduše řečeno, agentura práce přidělí zaměstnance do nějaké společnosti, ta po nějaké době řekne, že ho tam již nechce, ruší se tedy dočasné přidělení a pokud agentura nemá volné místo u jiného uživatele, končí tím i pracovní smlouva. Náležitosti a zákonné odvody jsou stejné jako u shora uvedených pracovních úvazků.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo může být také sjednána jako pracovní úvazek. Je uzavírána pouze na konkrétní činnost či konkrétní počet hodin a má pevně sjednanou odměnu. Ze smlouvy o dílo není odváděno zdravotní ani sociální pojištění. Do 30.000,- Kč za rok se příjem nemusí danit.

Náležitosti smlouvy o dílo:

 • údaje o objednateli a zhotoviteli

 • specifikovaný rozsah práce

 • určení ceny za zhotovené dílo

 • datum, kdy má být dílo zhotoveno a předáno objednateli

 • den, kdy byla dohoda uzavřena

 • podpisy obou stran

Zákonné odvody:

 • daň z příjmu při výdělku nad 30.000,- Kč/rok (platí v součtu na všechny uzavřené smlouvy o dílo)

 • zdravotní a sociální pojištění se nehradí

Úvazek.cz

Pracovní portál pro kandidáty, zaměstnavatele a personální agentury.

Kontakty

Michal Husák
Benátky nad Jizerou
Ič: 047 72 539
info@uvazek.cz
+420 606 214 137